Projekt Vildmarksriket

Publicerad: 18 september 2023 Uppdaterad: 21 maj 2024

Vildmarksriket är ett stort skogsområde beläget i en triangel mellan Mora, Vansbro och Leksands kommun. Projekt Vildmarksriket är ett samverkansprojekt som ska undersöka möjligheterna att utveckla naturturism i området Vildmarksrike. Projektet sker i samverkan med Leksand och Vansbro kommun, Visit Dalarna samt ett stort antal föreningar, företag och markägare i området.

Vildmarksrike

Vildmarksriket är ett stort skogsområde beläget i en triangel mellan Mora, Vansbro och Leksands kommun. Området uppmärksammades redan på 1960-talet av bland andra naturfotografen Jan Lindblad för sina höga naturvärden. Mora, Leksand och Vansbro kommun genomförde redan år 2010 en inventering av Vildmarksrikets naturvärden, en inventering som bland annat visade att området skulle lämpa sig väl för naturturism.

Med utgång i denna naturvärdesinventering och på initiativ av lokala entreprenörer tog Mora kommun under 2022 rollen som projektägare för ett utvecklingsprojekt, Projekt Vildmarksriket, i syfte att utvärdera och utveckla förutsättningarna för att varsamt och långsiktigt hållbart tillgängliggöra och utveckla naturturismen i Vildmarksriket och lämnade in en projektansökan till LEADER/Jordbruksverket.

Projekt Vildmarksriket fick ett positivt besked om finansiering från LEADER/Jordbruksverket och pågår under perioden 2023/2024 som ett samverkansprojekt mellan Mora kommun, Vansbro kommun och Leksands kommun samt SLU, föreningar, markägare och företag i de olika kommunerna.

I projekt Vildmarksriket kommer alla de olika intressentgrupper som blir berörda av projektet involveras och det kommer vara fokus på att fånga upp olika behov, farhågor och önskemål samt skapa samsyn och bli överens om hur en utveckling av naturturism i området skulle kunna förverkligas.

Markägare, entreprenörer, föreningar och lokalboende blir alla involverade och tillsammans skapar vi en samsyn och en gemensam vision samt tydlig målbild för projekt Vildmarksriket där allas intressen tillvaratas.

Under perioden 2023-09-01 - 2024-09-15 kommer vi genomföra flera aktiviteter, däribland

  • gemensamma möten för de olika intressegrupperna i form av ”Vildmarksfika” där projektets olika utvecklingssteg kommer presenteras och diskuteras för de berörda intressegrupperna.
  • kartläggning av förutsättningarna för naturturism i Vildmarksriket.
  • skapandet av en struktur, organisation och redskap för samverkan kring varsam förvaltning och utveckling av Vildmarksriket.

Målet är att det vid projektets slut, i oktober 2024, ska finnas en plan för utveckling av Vildmarksriket som är förankrad hos de olika intressenterna. En utveckling av naturturism kommer att kunna ge nya arbetstillfällen och inkomster till markägare och entreprenörer, något som på sikt innebär inkomster till kommunerna.

Här finns mötesanteckningar från respektive Vildmarksfika samt datum för kommande Vildmarksfika. Var dock uppmärksam på tid och plats för kommande Vildmarksfika kan ändras. Kontakta projektledaren vid frågor.

2023

2024

Senast uppdaterad: 21 maj 2024