Att skiljas när man har barn

Föräldrar kan skiljas från varandra men inte från barnen. Ert barn har rätt till båda sina föräldrar. Det är därför viktigt att föräldrar som inte lever tillsammans försöker finna den lösning som är bäst för barnen.

Mamma och pappa som går en promenad med sin bebis

Även om ni föräldrar valt att separera är det viktigt för ert barn att ni kan ha ett fortsatt bra gemensamt föräldraskap. Det kan vara svårt, om man befinner sig i en konflikt, att hitta bra lösningar för barnen. Som förälder kan man då behöva hjälp av någon utomstående för att nå fram till ett bra förhållningssätt.

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge. Utgångspunkten är att barnets bästa ska vara avgörande.

Vad innebär att ha vårdnaden om ett barn?
Målsättningen är att föräldrarna har gemensam vårdnad, om det är till barnets bästa. Gemensam vårdnad innebär att ni båda föräldrar har ansvar för att ert barn får vad det behöver och har rätt till och att ni gemensamt beslutar i frågor som rör barnet. I takt med ert barns stigande ålder och utveckling behöver ni ta allt större hänsyn till ert barns synpunkter och önskemål.

Gemensam vårdnad betyder inte att barnet måste bo lika mycket hos er båda. Reglerna om gemensam vårdnad har främst kommit till för att tillgodose barnets behov av nära och god kontakt med båda sina föräldrar, oberoende av om ni föräldrar bor ihop eller inte.

Barns boende
Det är ni föräldrar som tar ansvar för beslutet om boendet. Även om ni väljer att skilja er är det viktigt att komma ihåg att ert barn inte skiljer sig från någon av er, och inte ska behöva avstå från någon av er.

Ert barn kan bo hos en av er eller hos er båda (växelvis boende).

Umgänget
Barn behöver båda sina föräldrar. Ett barn har rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med. Umgänget är till för barnet och det är ert barns behov som ska vara avgörande.

Om ni inte kommer överens
Om ni föräldrar inte är överens i frågor rörande vårdnad, boende och umgänge kan ni i första hand vända er till familjerätten för stöd i form av samarbetssamtal (se rubriken Samarbetssamtal). Ni kan också vända er till tingsrätten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med en stämningsansökan. Domstolen kan då begära att familjerätten gör en utredning om hur vårdnad, boende och umgänge ska vara för ert barn (läs mer under rubriken Vårdnads-, boende- och umgängesutredning). Syftet med utredningen är att ta reda på vad som bedöms bli bäst för barnet.

Sedan 1 januari 2022 är det krav på att ni föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal innan ni inleder en tvist i domstol. Detta för att ni föräldrar ska få relevant information som kan underlätta för er att finna den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Om en förälder avlider
Om båda föräldrarna är vårdnadshavare och en förälder avlider, blir den andre automatiskt ensam vårdnadshavare. Skulle den avlidne föräldern vara ensam vårdnadshavare, ska tingsrätten på ansökan av den andre föräldern eller på anmälan av socialnämnden, anförtro vårdnaden åt den andre föräldern. Eller om det är lämpligare, till en särskild förordnad vårdnadshavare.

På familjerätten kan vi erbjuda er föräldrar rådgivning och samtal, samarbetssamtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Samarbetssamtal är strukturerade samtal under ledning av en eller två familjerättssekreterare. Vanligtvis inleds samtalen med var sitt enskilt samtal. Samtalen kan ske på initiativ av en förälder eller er båda.

Samarbetssamtal är en möjlighet för er föräldrar att gemensamt hitta former för hur ni vill lösa boendet, umgänget och vårdnaden för ert barn. Samtalen kan leda fram till en muntlig eller skriftlig överenskommelse eller ett avtal (se rubriken Avtal).

Samarbetssamtalen är frivilliga och kostnadsfria och de omfattas av de sekretessregler som gäller för övrig socialtjänst.

Föräldrar som behöver stöd kring sin vuxenrelation bör i första hand vända sig till familjerådgivningen.

Det finns möjlighet för er föräldrar att upprätta juridiskt bindande avtal i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. För att avtalet ska gälla krävs att det är skriftligt, undertecknat av er båda föräldrar och att avtalet har godkänts av familjerätten. Ett godkänt avtal får samma verkan som en dom i domstol.

Familjerätten ska godkänna avtalet om innehållet är till barnens bästa. För att göra en sådan bedömning genomförs en utredning där vi oftast träffa er föräldrar och även barnen. Utdrag ur socialregister och polisregister begärs in av familjerätten.

Om ni föräldrar vill skriva ett avtal men inte är överens om hur vårdnaden, boendet eller umgänget ska se ut för ert barn kan ni erbjudas samarbetssamtal (läs mer under rubriken Samarbetssamtal).

Om det inte finns någon tidigare dom eller avtal om vårdnaden kan ni föräldrar själva lämna anmälan om gemensam vårdnad direkt till Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om ni föräldrar inte kan komma överens om vårdnad, boende eller umgänge kan ni lämna in en stämningsansökan till tingsrätten gällande aktuell fråga.

Innan ni lämnar in en stämningsansökan till domstol är det krav på att ni ska ha deltagit i informationssamtal hos familjerätten där ni får utfärdat ett samtalsintyg. Intyget ska bifogas stämningsansökan.

Informationssamtal – Information till föräldrar från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Länk till annan webbplats.

Syftet med informationssamtalet är att informera er som föräldrar om möjligheterna till samförståndslösningar i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Förhoppningen är att undvika att konflikten hamnar i domstol.

Om ni föräldrar inte kan komma överens efter informationssamtalen kan ni lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Domstolen kan under processen begära in en utredning av familjerätten. Utredningen inleds oftast med att vi träffar er föräldrar för att ge information om hur en utredning går till.

Följande moment ingår i en familjerättslig utredning:

  • Samtal med er föräldrar.
  • Eventuellt samtal med ny sambo/make/maka.
  • Hembesök hos vardera förälder när barnet är där.
  • Samtal med barnet, om barnet är tillräckligt moget och det är lämpligt.
  • Samtal med referenser som yrkesmässigt har eller har haft kontakt med barnet, till exempel barnomsorg och skola.
  • Utdrag ur socialregister samt polisregister inhämtas.

Syftet med utredningen är att ta reda på vad som bedöms vara bäst för barnet. Utredningen fokuserar därför på barnet och dess behov.

Barnets bästa i fokus – en film om vårdnadstvist Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 19 april 2024