Familjeteamet i Mora kommun

Familjeteamet finns här för att ge stöd till föräldrar, barn och ungdomar upp till 20 år för att familjesituationen ska fungera. Vi arbetar med rådgivande, stödjande och behandlande vägledning till familjer. Vårt mål är att barn och ungdomar ska må bra under sin uppväxt och utvecklas i en positiv riktning.

Om du har frågor om alkohol och droger kan du kontakta familjeteamets öppenvårdsbehandling. Vi arbetar både med enskilda samtal och behandling i grupp.

Tillsammans med dig och din familj tar vi fram era resurser, utvecklar dem och fortsätter att bygga på det som redan fungerar hos er. Vi arbetar även med att verkställa ungdomstjänst, ungdomsvård samt närvara som umgängesstöd.

Alla samtal hos familjeteamet är kostnadsfria. Om det framkommer information som gör oss oroliga för barn har vi skyldighet att göra en anmälan enligt socialtjänstlagen 14 kap. 1 §.

Råd- och stödsamtal

Om du som förälder behöver stöd kring din föräldraroll kan du få stöd med upp till fem samtal. De kan vara stödjande, rådgivande eller vägledande. Vi för inga journaler under samtalen.

Om du som ungdom behöver stöd kan du få fem stärkande samtal.

Om det finns en oro kring din egen eller någon anhörigs problematik med alkohol, spel, droger eller narkotika kan du också få hjälp genom rådgivande samtal.

Ansökan råd- och stödsamtal Länk till annan webbplats.

Stöd för barn och unga

Om du eller din familj behöver mer hjälp än fem samtal så behöver du ett beslut från socialsekreterare. Detta ansöker du om hos barn och ungdomsenheten.

Efter en utredning kan familjer få hjälp med exempelvis:

 • Stöd i att skapa rutin och struktur.
 • Stöttning i föräldrarollen.
 • Samtal för barn som har det jobbigt hemma med föräldrar i konflikt, våld, förälder med missbruksproblematik eller förälder med psykisk ohälsa.
 • Relation och kommunikationssvårigheter, både mellan barn-vuxen och förälder-förälder.
 • Stöd när det förekommit eller förekommer våld i familjen.
 • Stöd i umgängesfrågor.

Ansök om stöd för barn och unga Länk till annan webbplats.

Rådgivning för alkohol och narkotika för vuxna

Alkohol och narkotikarådgivning är för dig som:

 • undrar om du dricker för mycket alkohol.
 • använder narkotikapreparat.
 • har funderingar kring droger.
 • är orolig över eller har funderingar kring annan persons användande av alkohol eller droger.
 • vill veta mer om missbruk och beroende.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för rådgivning. Vid behov kan vi erbjuda upp till fem samtal. Om du behöver mer hjälp så behöver du ett beslut från socialsekreterare. Detta ansöker du om hos vuxenenheten. Om du önskar att vara anonym ber vi dig att inte uppge ditt namn.

Vid all rådgivning pratar du om dina tankar under sekretess. Vi för inga journaler under samtalen.

Ansökan om skadligt bruk och beroende för vuxna

Behöver du någon att prata med om ditt barn eller tonåring?

På Mora kommuns föräldratelefon kan du rådgöra med erfarna socialarbetare. Föräldratelefonen riktar sig i första hand till dig som förälder eller annan vårdnadshavare som har barn upp till 18 år, och som känner oro eller har frågor kring din föräldraroll. Du kan även få information och hänvisning till andra som erbjuder stöd.

Vid behov kan vi erbjuda upp till fem rådgivande samtal. Samtalen kan vara stödjande, rådgivande eller vägledande. Vi för inga journaler under dessa samtal och vi registrerar dig inte.

0250–271 50

Föräldratelefonen bemannas:
Måndagar kl. 08.00–10.00
Onsdagar kl. 16.30–18.30
Torsdagar kl. 13.00–15.00

Har du frågor om alkohol eller narkotika som du behöver prata med någon om?

Alkohol och narkotikarådgivning är för dig som:

 • undrar om du dricker för mycket alkohol.
 • använder narkotikapreparat.
 • har funderingar kring droger.
 • är orolig över eller har funderingar kring annan persons användande av alkohol eller droger.
 • vill veta mer om missbruk och beroende.

Då är du välkommen att kontakta oss för rådgivning. Vid behov kan vi erbjuda upp till fem rådgivande samtal. Samtalen kan vara stödjande, rådgivande eller vägledande. Om du önskar att vara anonym ber vi dig att inte uppge ditt namn. Vid all rådgivning pratar du om dina tankar under sekretess. Vi för inga journaler under dessa samtal och vi registrerar dig inte.

0250–271 43

Öppenvårds-telefonen bemannas:
Telefontid:
Måndagar kl. 07:30-08:30
Onsdagar kl. 07:30-08:30
Fredagar kl. 14:00-16:00

 

Gruppträffar för dig som vill stärka din föräldraroll och har ett barn eller ungdom mellan 0–18 år.

 

Grupper som Familjeteamet erbjuder dig

Ansök via vår e-tjänst, längre ned på sidan.
Kontakta samordnare för familjeteamet via kontaktuppgifter som finns längre ned på sidan.

Trygghet ur stöd

Målgrupp: Studiecirkel för föräldrar med psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska (NPF) funktionsnedsättningar.

Syfte: Att stärka föräldrar i sitt föräldraskap.

Tidsåtgång: 5 träffar

Beslut från socialsekreterare krävs för alla nedanstående grupper.

Alkohol och droger

Emma gruppen

Målgrupp: För barn till närstående som har eller haft ett alkohol- eller drogberoende.

Syfte: Att ge åldersanpassad kunskap kring missbruk och beroende och hur det kan påverka familjen. Att barnet får stärka sin självkänsla och öka medvetenheten om sina behov och personliga gränser.

Tidsåtgång: 6 träffar plus 1 avslutningsträff.

 

Skilsmässa, separation

Hanna och Theo

Målgrupp: Barn vars föräldrar är i konflikt före, under eller efter en separation. Insatsen ges både enskilt och i grupp

Syfte: Att ge barnen möjlighet att sätta ord på sina tankar och känslor kring föräldrarnas konflikt samt hitta verktyg för att lättare kunna hantera sin situation. Att visa att barnet inte är ensamt om att ha föräldrar i konflikt med varandra.

Tidsåtgång: 7–12 träffar.

Beslut från socialsekreterare krävs för alla nedanstående grupper.

A-CRA (Adolescent Community Reinforcement Approach)

Målgrupp: Ungdomar och unga vuxna 13–24 år med skadligt bruk eller beroende av alkohol eller narkotika.

Syfte: Att hjälpa ungdomar till ett liv i drogfrihet och en mer hälsosam livsstil. Behandlingen syftar även till att främja positiva sociala aktiviteter och relationer.

Tidsåtgång: Minst 15 träffar under minst 3 månader.

 

CRA (Community Reinforcment Approach)

Målgrupp: Vuxna med skadligt bruk eller beroende av alkohol och narkotika.

Syfte: Att hjälpa vuxna personer till ett drogfritt liv. Faktorer som främjar drogfrihet i personens närmiljö förstärks medan faktorer som främjar droganvändningen minskas.

Tidsåtgång: 12 sessioner under 3 månader.

 

Tolvstegsbehandling

Målgrupp: Personer med alkohol- eller narkotikaberoende

Syfte: Nykterhet och drogfrihet genom Anonyma alkoholister (AA) eller Anonyma narkomaner (NA) efter att behandlingen avslutats. Syftet är även en förbättrad livskvalité för personen och deras anhöriga.

Tidsåtgång: 16 veckor.

 

ÅP, Återfallsprevention

Målgrupp: Ungdomar och vuxna med beroendeproblematik.

Syfte: Att förebygga återfall i beroende eller skadligt bruk.

Tidsåtgång: Vanligen 1 gång per vecka i 10 veckor.

FFT (Funktionell Familjeterapi)

Målgrupp: Familjer med ungdomar 11–18 år som har ett utåtagerande beteende, begår brott eller nyttjar alkohol och droger.

Syfte: Det kortsiktiga målet är att förbättra relationerna och kommunikationen i familjerna. Det långsiktiga målet är att ungdomars antisociala beteende ska upphöra.

Tidsåtgång: Vanligen 8–20 timmar

 

Efter barnförhöret

Målgrupp: Krisstöd till familjen där barnen varit på polisförhör.

Syfte: Att ge stöd och information till barn och föräldrar vid misstanke om barnmisshandel. Behandlare möter föräldrarna och ger dem stöd i att ta emot socialtjänstens och polisens information om anmälan och utredningar. Behandlare erbjuder hembesök samma dag som barnförhöret ägt rum så att föräldrar och barn får hjälp att prata om det barnet varit med om under dagen samt ges stöd att hantera situationen.

Tidsåtgång: Informationssamtal, hembesök, uppföljande samtal

 

Umgängesstöd

Umgängesstöd innebär att barnet träffar sin förälder tillsammans med personal från Familjeteamet. Ni träffas på de tider som domstolen bestämt eller de tider ni som föräldrar kommit överens om. Målet med umgängesstöd är att barn och förälder ska utveckla en trygg relation med varandra.

Stödet ska pågå under en begränsad tid.

ART (Aggression Replacement Training)

Målgrupp: Barn och ungdomar 12–20 år som behöver stöd i att reglera, sätta ord på känslor och som behöver se konsekvenser av bra och mindre bra beteenden.

Syfte: Att lära sig att reglera och sätta ord på känslor för att minska konflikter och utåtagerande beteenden. Att barnet eller ungdomen får stärka sina sociala färdigheter.

Tidsåtgång: 3 lektioner i veckan under 10 veckor.

 

Våld och övergrepp

Trappanmodellen

Målgrupp: Barn 4 år och äldre som bevittnat våld.

Syfte: Att ge barnen möjlighet att berätta om och bearbeta sina upplevelser av våld, att göra det som hänt ”pratbart” och begripligt, och därigenom minska risken för post-traumatiskt stressyndrom (PTSD) och annan psykiatrisk problematik

Tidsåtgång: 3–8 samtal

 

Ungdomstjänst

Målgrupp: Ungdomar som är mellan 15 och 17 år gamla när de begår ett brott kan dömas av domstolen till ungdomstjänst.

Ungdomstjänst innebär att arbeta på sin fritid utan lön och att delta i samtal om kriminalitet. Arbetsplatsen och arbetsuppgifterna anpassas till varje ungdoms förmåga. De kan även delta i samtal med behandlare från Familjeteamet. Samtalen kan handla om till exempel brottet och livssituationen.

Syfte: Att ungdomar ska få en chans att arbeta av sitt straff och samtidigt lära sig hur det är på en arbetsplats. Att förebygga framtida brottslig verksamhet.

 

Ungdomsvård

Målgrupp: Ungdomar som har dömts av tingsrätten till ungdomsvård som är mellan femton till sjutton år och som har ett särskilt behov av stöd eller hjälp från socialtjänsten.

Påföljden preciseras i varje enskilt fall i ett ungdomskontrakt eller en vårdplan, som bifogas domen i fråga.

Syfte: Att erbjuda stöd och hjälp till ungdomar som hamnat snett i livet. Ungdom som döms till ungdomsvård träffar en behandlare för att ha samtal kring livssituationen och för att förebygga framtida brottslig verksamhet.

Senast uppdaterad: 14 maj 2024