Kulturarvsbidrag

Publicerad: 27 november 2023 Uppdaterad: 10 januari 2024

Kulturarvsbidrag kan sökas av ideella föreningar för särskilda insatser inom kulturarvsområdet som kommer invånare och besökare till del.

Kulturarvsbidraget är till för att ge hembygdsföreningar och andra ideella kulturarvsföreningar ekonomiska möjligheter att genomföra projekt och aktiviteter som bidrar till att bevara, använda och utveckla Moras kulturarv och kulturmiljöer.

Ansökan kan till exempel gälla aktiviteter, kurser och/eller workshops öppna för allmänheten som syftar till att öka kunskapen om kulturarvet och kulturmiljön. Bidraget kan även sökas för till exempel slåtter och plöjning med häst och andra historiskt intressanta metoder.

Detta gäller för att söka kulturarvsbidrag

  • Föreningen ska uppfylla grundvillkoren och vara en godkänd föreningstyp.
  • Insatsen ska skapa mervärde för trakten och äga rum i Mora kommun.
  • En plan med budget för genomförande ska bifogas ansökan.
  • Vid kulturarvsantikvariska insatser ska en plan bifogas, framtagen i samråd med yrkesverksam antikvarie eller motsvarande. Exempel på detta kan vara föremålssamling och trädgårdshistoriska miljöer, dock ej byggnader.
  • Ansökan kan göras löpande under året.

Stöd ges inte till byggnadsantikvariska insatser.

Vid beviljad ansökan ska det på ett lämpligt sätt framgå att Mora kommun stöttat projektet eller aktiviteten.

Bidrag betalas ut helt eller delvis beroende på projektets omfattning. Projektet ska redovisas inom 2 månader efter avslutat projekt. Vid utebliven redovisning ska bidraget återbetalas.

Senast uppdaterad: 10 januari 2024