Villkor för föreningsstöd

Publicerad: 27 november 2023 Uppdaterad: 10 januari 2024

För att en förening ska kunna söka föreningsstöd behöver grundvillkoren vara uppfyllda. Därtill ska föreningen falla under någon av de godkända föreningstyperna.

en grupp människor som håller händerna på varandras i mitten av en ring

Grundvillkor

För att en förening ska vara aktuell ska följande grundvillkor vara uppfyllda:

  • Föreningen ska ha ansvarig styrelse, revisorer samta antagna stadgar som är godkända av riksorganisation eller av kommunen.
  • Föreningen ska bygga på demokratiska grunder och vara öppen för alla som följer föreningens stadgar.
  • Föreningen ska ha minst 10 aktiva medlemmar.
  • Föreningen ska ha erhållit organisationsnummer från Skatteverket.
  • Föreningen ska ta ut en egenavgift/medlemsavgift av föreningens medlemmar.
  • Föreningen ska vara ideell och ha huvuddelen av sina medlemmar samt säte i Mora kommun.
  • Föreningen ska aktivt ta avstånd från våld, droger, dopning, mobbning och annan diskriminerande verksamhet.
  • Föreningen ska tillse att alla som har kontakt med barn och ungdomar ska uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
  • Föreningen ska vid kallelse närvara på dialogträff med kommunen.

Godkända föreningar

Förutom att ovan nämnda grundvillkor ska vara uppfyllda ska föreningen tillhöra något av följande:

Barn- och ungdomsförening

Förening som i huvudsak bedriver verksamhet för barn och unga i åldern 5-20 år och som har sökt statligt LOK-stöd eller motsvarande.

Förening för olika funktionsvariationer

Förening som i sin huvudsakliga verksamhet stödjer människor med olika former av funktionsvariationer.

Pensionärsförening

Föreningar med verksamhet som tillvaratar pensionärers intressen och erbjuder aktiviteter, stöd och kontakt i olika sammanhang.

Kulturförening

Föreningar vars huvudsakliga syfte är att verka inom områden som musik, dans, teater, litteratur, konst, form, design, film, spelkultur samt hembygd/kulturarv, slöjd och hantverk. Föreningen kan arrangera eget eller professionellt utbud samt skapa aktiviteter med syfte att tillvarata det lokala kulturarvet.

Övrig förening

Föreningar som verkar i enlighet med grundvillkoren men inte omfattas av ovanstående rubriker kan godkännas av kultur- och fritidsnämnden.

Studieförbund

Studieförbund som har avdelning omfattande en eller flera kommuner och bedriver folkbildningsverksamhet inom Mora kommun. Redovisningen ska gälla verksamhet inom Mora kommun. Fördelning av kommunbidrag till studieförbund följer en särskild fördelningsmodell antagen av kultur- och fritidsnämnden.

Bidrag lämnas inte till stödföreningar (supporterklubbar m fl), elevföreningar, företagsföreningar, föräldraföreningar, politiska föreningar, riksföreningar, läns- eller regionföreningar, ekonomiska föreningar eller liknande. Bidrag lämnas inte till studiecirklar som redan erhåller stöd genom något studieförbund.

Revision

Kommunen genomför en årlig revision av ett antal slumpmässigt utvalda, eller på förekommen anledning uppmärksammade, föreningar.

Förening som beviljats och tar emot bidrag medger därigenom att kommunen har rätt att ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och övriga handlingar, så att dessa kan granskas på ett sätt som kommunen bestämmer. Skyddet för den enskildes personliga integritet får dock aldrig eftersättas.

Senast uppdaterad: 10 januari 2024