Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Detaljplan för del av Nusnäs 173:1 vid Rismoren

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa har upprättat detaljplan för del av fastigheten Nusnäs 173:1 vid Rismoren.

Justerat protokoll har den 22 juni 2020 anslagits på kommunens digitala anslagstavla fram till den 13 juli 2020. Detaljplanen har överklagats och ärendet har överlämnats till mark- och miljödomstolen den 14 juli 2020.

Översikt över det aktuella planarbetet

Översikt över det aktuella planarbetet

Syftet med planen är att möjliggöra ca 20 tomter för bostadshus utanför det generella strandskyddet, samt genomföra en småbåtshamn och badplats för allmänheten. Planområdet är beläget sydost om Nusnäs och väster om Garsås, ca 18 km från Mora kyrka.

Detaljplanen som har enskilt huvudmannaskap har handlagts med ett utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen PBL (2010:900)länk till annan webbplats då planområdet inte är föreslaget som ett exploateringsområdet i Moras översiktsplan från 2006 (som aktualitetsförklarades av KF 2017-09-18 § 78). Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Utökat - Antagande

Handlingarna finns tillgängliga på Stadsbyggnadsförvaltningen, Fredsgatan 12,
792 80 Mora.

Stadsbyggnadsförvaltningens öppettider är:
mån - fre kl. 13.00 - 15.00. (Onsdagar STÄNGT).
Stadsbyggnadsförvaltningens reception kommer att ha begränsad tillgänglighet för att minska smittspridning av coronaviruset. Endast ett besök i taget kommer att släppas in i receptionsslussen. Detta betyder att eventuell kö till receptionen kommer att förläggas utomhus. (Ring 262 60 för information vid eventuellt besök).

Antagandehandlingar:
Meddelandebrev
Planbeskrivning
Plankarta
KFs protokollsutdrag § 118
KS Protokollsutdrag § 168
Granskningsutlåtande 2 (anonymiserad)
Samrådsredgörelse (anonymiserad).
Kungörelse

Samrådshandlingar:
Planbeskrivning
Plankarta

Senast uppdaterad: 3 september 2020