Detaljplan för del av Nusnäs 173:1 vid Rismoren

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Nusnäs 173:1 vid Rismoren.
Samrådet pågår från den 1 februari - 22 februari 2019.

Rismoren-Översiktskarta

Orienteringsbild

Syftet med planen är att möjliggöra ca 20 tomter för bostadshus utanför det generella strandskyddet, samt genomföra en småbåtshamn och badplats för allmänheten. Planområdet är beläget sydost om Nusnäs och väster om Garsås, ca 18 km från Mora kyrka.

Detaljplanen som har enskilt huvudmannaskap handläggs med utökat planförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900) PBL då planområdet inte är föreslaget som ett exploateringsområde i den gällande översiktsplanen från 2006 (Moras ÖP aktualitetsförklarades av KF 2017-09-18 § 78). Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Planen handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900)länk till annan webbplats

Processpil Utökat-samråd

Var är vi i processen?

Handingarna finns på Stadsbyggnadsförvaltningen, Fredsgatan 12, 792 80 Mora under förvaltningens öppettider. mån - fre kl. 13:00 - 15:30.
(Ring 0250-262 73 om öppettiden inte passar dig).

Samrådshandlingar:
Kungörelse om samråd
Planbeskrivning
Plankarta

Övriga handlingar:
Behovsbedömning
Registerkarta

Synpunkter på förslaget ska lämnas in senast 22 februari 2019 till adressen ovan eller via e-post till stadsbygg@mora.se.
Märk skrivelsen med dnr: "MK BN 2018/00473".

Efter samrådstiden sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och förslaget kan justeras med anledning av det som framkommit. Förslaget sänds därefter ut för granskning. Läs mer hur kommunen behandlar dina uppgifter här.

Endast skriftliga synpunkter framförda senast under granskningstiden, kan ligga till grund för rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

Senast uppdaterad: 20 september 2019