Detaljplan för del av Nusnäs 173:1 vid Rismoren

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Nusnäs 173:1 vid Rismoren.
Samrådet pågår från den 1 februari - 22 februari 2019.

SYFTET med planen är att möjliggöra ca 20 tomter för bostadshus utanför det generella strandskyddet, samt genomföra en småbåtshamn och badplats för allmänheten. Planområdet är beläget sydost om Nusnäs och väster om Garsås, ca 18 km från Mora kyrka.

Detaljplanen som har enskilt huvudmannaskap handläggs med utökat planförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900) PBL då planområdet inte är föreslaget som ett exploateringsområde i den gällande översiktsplanen från 2006 (Moras ÖP aktualitetsförklarades av KF 2017-09-18 § 78). Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

SAMRÅDSHANDLINGARNA finns tillgängliga under samrådstiden på Stadsbyggnadsförvaltningen, Fredsgatan 12, 792 80 Mora under förvaltningens öppettider. mån - fre kl. 13:00 - 15:30.
(Ring 0250-262 73 om öppettiden inte passar dig).

Synpunkter på förslaget ska lämnas in senast 22 februari 2019 till adressen ovan eller via e-post till stadsbygg@mora.se.
Märk skrivelsen med dnr: "MK BN 2018/00473".

Efter samrådstiden sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och förslaget kan justeras med anledning av det som framkommit. Förslaget sänds därefter ut för granskning.

(Endast skriftliga synpunkter framförda senast under granskningstiden, kan ligga till grund för rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen).

Vid frågor kontakta handläggaren Fia Jobs.

Senast uppdaterad: 7 februari 2019