Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

Detaljplan för del av Nusnäs 173:1 vid Rismoren

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa har upprättat detaljplan för del av fastigheten Nusnäs 173:1 vid Rismoren.
Detaljplanen har antagits av Kommunfullmäktige (KF) den 31 mars 2020 § 67. Protokoll med beslut har anslagits på kommunens digitala anslagstavla den 7 april 2020.

Översikt över det aktuella planarbetet

Översikt över det aktuella planarbetet

Syftet med planen är att möjliggöra ca 20 tomter för bostadshus utanför det generella strandskyddet, samt genomföra en småbåtshamn och badplats för allmänheten. Planområdet är beläget sydost om Nusnäs och väster om Garsås, ca 18 km från Mora kyrka.

Detaljplanen som har enskilt huvudmannaskap har handlagts med ett utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen PBL (2010:900)länk till annan webbplats då planområdet inte är föreslaget som ett exploateringsområdet i Moras översiktsplan från 2006 (som aktualitetsförklarades av KF 2017-09-18 § 78). Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Utökat - Antagande

Handlingarna finns tillgängliga på Stadsbyggnadsförvaltningen, Fredsgatan 12,
792 80 Mora.

Stadsbyggnadsförvaltningens öppettider är:
mån - fre kl. 13.00 - 15.00. (Ondagar STÄNGT).
Stadsbyggnadsförvaltningens reception kommer att ha begränsad tillgänglighet för att minska smittspridning av coronaviruset. Endast ett besök i taget kommer att släppas in i receptionsslussen. Detta betyder att eventuell kö till receptionen kommer att förläggas utomhus. (Ring 262 60 för information vid eventuellt besök).

Antagandehandlingar:
Meddelande om antagande
Planbeskrivning
Plankarta
KFs protokollsutdrag § 67 (justerat 7 april 2020)
KS Protokollsutdrag § 48 (justerat 4 mars 2020)
Granskningsutlåtande (anonymiserad)
Samrådsredgörelse (anonymiserad).
Kungörelse

Samrådshandlingar:
Planbeskrivning
Plankarta

Senast uppdaterad: 8 april 2020