Detaljplan för del av Nusnäs 173:1 vid Rismoren

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa har upprättat detaljplan för del av fastigheten Nusnäs 173:1 vid Rismoren.

Justerat protokoll har den 22 juni 2020 anslagits på kommunens digitala anslagstavla fram till den 13 juli 2020.
Den 24 februari 2023 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att kommunsens beslut att anta detaljplan ska upphävas.
Mora kommun har den 17 mars överklagat beslutet till högsta domstolen HD.
Högsta domstolen meddelade den 23 maj 2023 att Mora kommun inte får prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolens avgörande står därmed fast.

Översikt över det aktuella planarbetet

Översikt över det aktuella planarbetet

Syftet med planen är att möjliggöra ca 20 tomter för bostadshus utanför det generella strandskyddet, samt genomföra en småbåtshamn och badplats för allmänheten. Planområdet är beläget sydost om Nusnäs och väster om Garsås, ca 18 km från Mora kyrka.

Detaljplanen som har enskilt huvudmannaskap har handlagts med ett utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen PBL (2010:900) Länk till annan webbplats. då planområdet inte är föreslaget som ett exploateringsområdet i Moras översiktsplan från 2006 (som aktualitetsförklarades av KF 2017-09-18 § 78). Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Utökat - Antagande
Senast uppdaterad: 18 september 2023