Hur fungerar en kommun?

Kommunen ansvarar för många viktiga samhällsfunktioner, till exempel barnomsorg, skola, äldreomsorg, socialtjänst, brandkår och renhållning. En del uppgifter är lagstadgade och som alla kommuner måste göra, andra uppgifter väljer kommunerna själva vad de ska prioritera att göra.

Bild

Kommunalt självstyre

I Sverige ha vi något som kallas för kommunalt självstyre, det innebär att kommunen själv bestämmer hur resurserna ska fördelas och hur arbetsuppgifterna ska hanteras. För att finansiera verksamheten har kommunen rätt att ta ut skatt från kommuninvånarna. Skatten står för en stor del av kommunens inkomst.

Hur styrs en kommun?

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. De fungerar som kommunens “riksdag” och fattar de övergripande besluten och målen.

Kommunfullmäktige består av förtroendevalda politiker som väljs direkt av kommunens medborgare vart fjärde år. Det innebär att du som medborgare har stora möjligheter att påverka och följa hur kommunen utför sitt uppdrag.

Kommunstyrelsen fungerar som kommunens “regering” samt leder och samordnar kommunens verksamheter och förbereder ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om.

Nämndernas uppgift är att anpassa de mål som kommunfullmäktige har beslutat om till sina egna ansvarsområden, det styr utifrån nämndsreglementen.

Varje nämnd styr en förvaltning som består av tjänstemän.

Förvaltningarna ansvarar för de kommunala verksamheterna, handlägger ärenden, genomför uppdrag och ger stöd till de politiska nämnderna som de är kopplade till. Förvaltningarna ska arbeta utifrån de mål och riktlinjer som nämnderna beslutat om.

Förvaltningarna ansvarar bland annat för:

  • Barnomsorg och utbildning
  • Bibliotek
  • Hälso- och miljöskydd
  • Socialtjänst, omsorg om äldre och funktionshindrade
  • Stadsplanering och byggfrågor
  • Vatten, avlopp, renhållning och avfallshantering

Senast uppdaterad: 14 augusti 2023