Vad visar utredningarna om Strandenområdet?

Publicerad: 8 maj 2024 Uppdaterad: 22 maj 2024

För att kunna ta fram en detaljplan måste olika frågor utredas, beroende på vad platsen ska användas till. Processen med att ta fram en ny plan för Strandenområdet är snart framme i granskningsskedet. Sedan samrådsförslaget har ytterligare utredningar och kompletteringar beställts. Utifrån resultaten med den föreslagna gestaltningen är bedömningen att platsen klarar av samtliga relevanta rikt- och gränsvärden som man är skyldig att följa.

En detaljplaneprocess innebär att man prövar om ett utpekat område är lämpligt för ett visst ändamål. För att ta reda på det måste en rad frågor och förhållanden utredas. Det gäller även för Strandenprojektet, där kommunstyrelsen föreslås fatta beslut om granskning vid sitt sammanträde den 14 maj.

Här redovisar vi de undersökningar som är aktuella inför beslutet den 14 maj. Det finns en kort sammanfattning och den som är intresserad av att fördjupa sig kan också läsa utredningarna och analyserna i sin helhet.

Uppdatering: Den 14 maj beslutade kommunstyrelsen att skicka ut detaljplanen för granskning 21 maj-14 juni. Öppnas i nytt fönster.

Sammanställning av samtliga planhandlingar

Den 21 maj inleddes granskningstiden för detaljplanenen för Strandenområdet. Alla planhandlingar tillgängliga på en separat granskningssida. Där finns även information om hur du lämnar synpunkter under granskningstiden.

Sammanställning av tekniska utredningar

Den geotekniska utredningen har utökats till att även omfatta parkering vid Badstubacksbron och gång- och cykelväg längs Älvgatan. Den har även kompletterats med en bedömning av stabiliteten på parkering söder om Dalabanan och detaljerade stabilitetsberäkningar har gjorts vilka visar att stabiliteten är god inom planområdet och att den planerade byggnationen inte påverkar släntens stabilitet. Däremot är stabiliteten inte tillfredsställande inom området för Älvgatan och slänten behöver skyddas från erosion.

Här kan du läsa den geotekniska utredningen , 10.7 MB..

Inga miljö- eller hälsorisker bedöms föreligga med hänsyn till nuvarande och framtida planerade markanvändning. Därför bedöms inga ytterligare åtgärder som nödvändiga.

Här kan du läsa den miljötekniska utredningen , 5 MB..

Den visar att risknivåerna hamnar på en nivå där rimliga riskreducerande åtgärder ska vidtas. För Strandenområdet rör det sig om följande åtgärder:

  • Oskyddade personer ska inte vistas 30 meter från vägkant mot Vasagatan eller 45 meter från vägkant från Älvgatan eller 60 meter från Strandenrondellen om inte byggnader skyddar.
  • Skyddsavstånd – ny bebyggelse ska inte placeras inom ett avstånd om 20 meter från Riksväg 75 och Europaväg 45.
  • Utrymningsvägar och entréer – utrymningsvägar ska möjliggöra utrymning bort från riskkällorna. Huvudentréer ska vändas in mot skolgården.
  • Ventilation – ventilationen ska planeras så att luftintag placeras högt upp, på tak eller så högt upp som möjligt på en fasad och vändas bort från riskkällorna.
  • Brandtekniskt skydd – fasaderna till den första raden av bebyggelse inom 30 meter från Riksväg 70 eller Europaväg 45, rekommenderas byggas med brandklassning EI30 med fönster i lägst EW30.
  • Avåkningsskydd - för att hindra att brandfarlig vätska och fordon hamnar utanför Rv 70 och E45 vid en eventuell olycka kan en placera exempelvis en mur eller kantsten kombinerat med avåkningsskydd/räcke.

Utredningens slutsats är att om de föreslagna åtgärderna vidtas bedöms risken angående farligt gods vara acceptabel.

Här kan du läsa riskutredningen om farligt gods , 2.2 MB..

Dagvatten- och skyfallsutredningar har gjorts för både skolområde och parkering. Ytor för fördröjning och infiltration har avsatts inom planområdena och under förutsättning att föreslagna lösningar genomförs, bedöms att miljökvalitetsnormer för vatten klaras och att planförslaget inte medför negativ påverkan för nedströmsliggande områden.

Här kan du läsa dagvattenutredningen - del 1 , 5.2 MB. och del 2 , 4.2 MB..

Utredningen har reviderats utifrån Naturvårdsverkets nya vägledning för trafikbuller (från väg och spårväg) vid skolor. Den visar att med tänkt gestaltning klarar skolgården de riktvärden som finns.

Här kan du läsa trafikbullerutredningen , 1.1 MB..

Förutom trafikbuller kan det också förekomma så kallat buller från verksamheter. Det kan till exempel handla om buller från industrier och bangården.

Utredningen om buller från verksamheter visar att med tänkt gestaltning klara skolgården klarar skolgården de riktvärden som finns.

Här kan du läsa bullerutredningen som avser verksamheter. , 931.5 kB.

Vibrationsutredningen visar att så kallade komfortstörande vibrationer ligger långt under de riktvärden som finns.

Här kan du läsa den utredning som gjorts om vibrationer och stomljud , 259.8 kB..

Utredningen konstaterar att samtliga beräknade koncentrationer i samtliga scenarion underskrider de gällande miljökvalitetsnormerna och miljökvalitetsmål, samt WHO:s riktvärden för NO2 och partiklar PM10. För att minimera effekten av höga halter av luftföroreningar som kan uppstå under våren vid ett par tillfällen kan träd och buskar planteras, då dessa kan fånga upp partiklar.


Här kan du läsa den luftkvalitetsutredning , 1.3 MB. som har gjorts.

Kommunen planerar ett antal åtgärder för att få trafiksäkra skolvägar och bra trafikflöden. Fredsgatan söder om den planerade skolan kommer att stängas för genomfartstrafik och en hämta/lämna-lösning planeras på Prostgatan. Det planeras även för parkering med cirka 200 platser söder om Dalabanan på Tingsnäs, vilka ansluts till Tingsnäsvägen som i sin tur ansluts till cirkulationsplatserna Kaplanen i väster och Broåkern i öster. Trafiken från parkeringen antas fördelas jämnt i båda dessa punkter.

Det planeras även 100 p-platser vid Badstubacksbron.

Här kan du läsa den trafikutredning , 3.3 MB. som har gjorts.

Analysen har gjorts för att utreda hur det statliga vägnätet skulle påverkas av Strandenprojektet. Slutsatsen är att påverkan är minimal.

Här kan du läsa den kapacitetsanalys , 1.7 MB. som har gjorts.

Strandenprojektet har en egen sida på Mora Växer Länk till annan webbplats.. Där kan du läsa mer om vad som händer i projektet. Du hittar också svar på vanliga frågor.

Senast uppdaterad: 22 maj 2024